Zespół

Badaczki

Prof. Sharon Wright (Kierowniczka Zespołu Badawczego): Sharon jest profesorką w Szkole Nauk Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie w Glasgow w Szkocji. Jest doświadczoną badaczką i kierowniczką badań specjalizującą się w analizie doświadczeń pracy i korzystania ze świadczeń społecznych oraz relacją pomiędzy polityką społeczną, a osobistymi doświadczenimi pracowników i beneficjentów. Ma rozległe doświadczenie zarządzania projektami badawczymi fundowanymi przez brytyjskich grantodawców m.in. Health Foundation, Joseph Rowntree Foundation czy Ekonomiczno-Społecznej Rady Naukowej (Economic and Social Research Council, ESRC). Niedawno współ-zarządzała badaniem Welfare Conditionality analizującym codzinne doświadczenia związane z otrzymywaniem zasiłków i pomocy społecznej w Zjednoczonym Królestwie (UK).

Dr Anna Gawlewicz: Anna jest wykładowczynią w Szkole Nauk Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie w Glasgow w Szkocji. Specjalizuje się w polskiej migracji do Zjednoczonego Królestwa (UK) oraz integracji imigrantów, transformacjach miast związanych z migracjami oraz doświadczeniach polityk migracyjnych. Niedawno ukończyła projekt ‘Living Together’ poświęcony Brexitowi i migracji w ramach stypendium postdoktoranckiego Urban Studies Foundation. Jest wspołorganizatorką grupy badawczej PostCEE poświęconej Europie Środkowo-Wschodniej.

Dr Kasia Narkowicz: Kasia jest wykładowczynią na Wydziale Kryminologii i Socjologii na Uniwersytecie Middlesex w Anglii. Specjalizuje się w badaniu dyskryminacji oraz rozumieniu ‘inności’ związanej z rasą/etnicznością, religią i płcią. Jej badania skupiają się na Polsce i Europe Środkowo-Wschodniej oraz polskiej migracji do Zjednoczonego Królestwa (UK). Niedawno otrzymała grant Regional Studies Association w celu założenia grupy badawczej PostCEE poświęconej Europie Środkowo-Wschodniej.

Dr Aneta Piekut: Aneta jest starszą wykładowczynią w Instytucie Metod na Uniwersytecie w Sheffield w Anglii. Specjalizuje się w badaniach migracji i etniczności, zwłaszcza pomiarach postaw, stopnia integracji oraz segregacji. Jej obecne projekty badawcze: “Life at the Frontier” (grant grant Nordforsk/ESRC) oraz Horizon2020 MIGREC. Aneta jest również współdyrektorką Migration Research Group na Uniwersytecie w Sheffield.

Dr Paulina Trevena: Paulina jest badaczką w Szkole Nauk Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie w Glasgow w Szkocji. Specjalizuje się w polskiej migracji oraz migracji z Europy Środkowo-Wschodniej do Zjednoczonego Królestwa (UK), zwłaszcza codziennych doświadczeniach, warunkach życia i pracy, mobilności zawodowej i geograficznej, zdrowiu psychicznym oraz integracji. Jej badania mają na celu pomóc w rozwoju narodowych polityk społecznych. Niedawno otrzymała stypendium badawcze Parlamentu Szkockiego. Zaangażowana była również w badania zlecone przez Rzad Szkocji oraz wspólne projekty z brytyskimi organizacjami pozarządowymi.

Grupa doradcza

Prof. Robert Gawłowski: Robert jest profesorem nauk o polityce i administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Ma rozległe doświadczenie w badaniu administracji publicznej, zwłaszcza zagadnień związanych z samorządem terytorialnym i funkcjonowaniem obszarów metropolitarnych, oraz relacjami pomiędzy rządem centralnym, a samorządem terytorialnym. Jest członkiem Rady w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w Londynie.

Alicja Kaczmarek: Alicja jest założycielką i dyrektorką Polskiego Związku Ekspatów oraz organizacji Centrala w Birmingham w Anglii. Jest aktywistką w obszarze migracji i pracuje nad stwarzaniem możliwości dialogu kulturowego i lepszej integracji.

Prof. Rebecca Kay: Rebecca jest profesorką w Szkole Nauk Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie w Glasgow w Szkocji. Ma rozległe doświadczenie w badaniu migracji (zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej i Byłego Związku Radzieckiego do Szkocji), bezpieczeństwa społecznego, opieki i pomocy społecznej oraz gender. Jest wspołzałożycielką Glasgow Refugee, Migration and Asylum Network (GRAMNet) na Uniwersytecie w Glasgow.

Prof. Majella Kilkey: Majella jest profesorką na Wydziale Studiów Socjologicznych na Uniwersytecie w Sheffield w Anglii. Jest współdyrektorką Migration Research Group. Specjalizuje się w badaniach poświeconych migracji i rodzinie, skupiając się zwłaszcza na zagadnieniach z zakresu opieki, transnarodowości, pracy i gender – przede wszystkim rozumieniu męskości. Jej obecne projekty badawcze obejmują MIMY i MIGREC fundowane przez Horizon2020 oraz Sustainable Care fundowany przez Ekonomiczno-Społeczną Radę Naukową (ESRC).

Dr Sarah Kyambi: Sarah jest założycielką i dyrektorką Migration Policy Scotland – nowej, niezależnej organizacji eksperckiej promującej i pracującej nad podtrzymaniem konstruktywnego podejścia do migracji. Specjalizuje się w analizie migracji do Zjednoczonego Królestwa (UK) i polityce integracyjnej. Ma rozległe doświadczenie jako doradca organów rządowych, fundatorów oraz organizacji pozarządowych.